【Amway冇黑幕】銷售網絡遍佈全球 Amway Nutrilite好唔好你要知!

健康品牌,但如何分辨這些品牌好唔好?又有多少個品牌能夠幫助您真正擁有健康人生呢?Amway於1959年成立,經過多年發展已成全球直銷市場的領導者,並且Amway是最早將直銷概念引進香港的直銷公司之一。Amway希望透過提供優質產品和支持有志創業人士,致力幫助別人過得更好、更健康的生活。Amway亦會照顧到各方面的健康需...

最新文章