EF English 試堂好唔好? 真實EF English試學體驗

其實要再上返堂, 對於我都係一個好大的challenge,話晒冇返學一段日子,唔好話要我坐定定背生字,淨係叫我睇返D textbook 我都好想死,所以我都一直拖拖拉拉左好耐。直到最近碌Facebook 時見到EF English個活動,好似唔洗好多錢,先$100就可以試學7日,我心諗試學完都實又sell 我架喇,不過...

最新文章