EF English 試堂好唔好? 真實EF English試學體驗

去到EF English Centers個學習中心同我想像都好唔同, 我以為會有好多課室白板,一排掛櫈擺晒係度,但實際個中心都好開揚, 有好多活動空間,課室就好多都係玻璃房,唔會阻到視線,成個氣氛都好輕鬆,似coffee shop 或者co-working space 多過一間學校。咁我都定D,至少個感覺所有野透明度都...

最新文章